Solna Kyrka

Redan vid Sockenstämman med Solna Församling den 18 maj 1817 valdes Johan Wibom ledamot i kyrkorådet.

Enligt sockenstämmoprotokollet den 19 september 1819 erbjöd sig; ”Herr Åldermannen Wibom på Hufvudsta att nästkommande vår upplåta för intet till församlingens disposition under två år, att nämligen däri hysa och försörja sina fattiga, en av de s. k. gråstugorna på Hufvudsta, vilket välvilliga och hedrande anbud församlingen med all tacksamhet antog”

JW bidrog också till renoveringen av Solna kyrkas torn, som ”ofördröjligen måste lagas, strykas och målas” samt av diverse kyrkoinredning som nummertavlan. Även kyrkogårdsmuren, som var ”i förfallet skick” ombads JW "att iståndsätta

Johan Wibom skulle också vara ”fullmäktig vid besiktning av kyrkoherde- och komminister boställen”  

1831 omtalas att församlingens största bekymmer var att kunna erhålla ett passande sjukhus. JW upplät då övre våningsplanet av stenhuset Stora Ahlby att nyttjas som sjukhus i församlingen under förklaring att ”han därför ingen ersättning ville emottaga.

Åldermannens JW änka Apollonia fortsatte engagemanget i Solna fattigvård och församling och tack vare henne kunde den till Kyrkan så önskade värmeledningen så småningom installeras! Utdrag ur många fina tackbrev från Solna församling finns väl bevarade. 

Sonen Johan David var sedan 1841 kyrkoråd i Solna och hade också en befattning som kyrkvärd.

Till vänster om kyrkans port lät Johan Wibom uppföra, för sig och efterkommande, ett mausoleum i Hufvudsta granit. De svarta järnportarna är märkta J W.