Lilla Hufvudsta

Anders Plomgren hade strax efter 1750 rivit Stenbocks större och då säkerligen mycket nedslitna träslott. På samma plats uppfördes därefter ett mindre timmerhus i rokokostil som kom att bli den nya huvudbyggnaden på Hufvudsta Gård. Byggnaden, som finns bevarad, har valmat tak och stående ytterpanel. Enligt handlingarna rymde huset ”förstuga, sal och på ömse sidor två gästkamrar”. För att öka storleksintrycket mellan de större flyglarna placerades huset på en förhöjd platå med dubbeltrappa i tre steg ner till gårdsplanen. Detta framgår av Gabriel Bodings karta från 1754. Från rivningen av Stenbocks större hus återanvände Plomgren bl.a. ett målat tak med Stenbocks vapen. Av detta finns i Lilla Hufvudsta fortfarande synliga delar kvar.
I samband med uppförandet av Hufvudsta Gårds tredje och nuvarande huvudbyggnad, nämnt corps-de-logi, lät Johan Wibom flytta den mindre byggnaden västerut. Den fick därefter heta Lilla Hufvudsta, idag även kallad Gamla Hufvudsta Slott. Efter olika markförsäljningar kom byggnaden 1958 att ingå i Solna Stads ägor. Idag har Svenska Kyrkan Solna del i ansvaret för byggnaden.