Om Hufvudsta Gård

Hufvudsta Gård med lång historia och traditioner är varsamt anpassad till dagens användande. Stort intresse har ägnats åt bevarandet av det kulturhistoriska värdet. Fortlöpande utförs renoverings- och underhållsarbeten och målet är att så gott det går återställa och bevara original.
Hufvudsta är känt redan från 1300-talet men låg då längre från Ulfsundafjärden och kallades Hudhastum, som senare blev Hufwudstadh och slutligen Hufvudsta. Namnet antas ursprungligen ha varit en sammansättning av mansnamnet Hudhe och det fornsvenska ordet stadher, således var Hufvudsta ursprungligen Hudhes ställe. När Gården i slutet av 1700-talet ägdes av Greve Claes Fredrik Horn figurerade Hufvudsta som en av mötesplatserna för attentatsplanerna mot Kung Gustaf III. Claes Fredrik Horn landsförvisades och hans son sålde 1817 Hufvudsta Säteri till Gelbgjutareåldermannen Johan Wibom. Hufvudsta Gård har sedan dess ägts av Wibom.