Anders Plomgren

1700-talet

Karta över Hufwudsta från 1754 av Gabriel Boding

Hufvudsta Säteri förvärvades 1750 av ”Directeuren vid Ostindiska Compagniet, Högädle Herr Anders Plomgren” som lät riva den förfallna anläggningen efter tiden Stenbock. Med början under 1754 uppfördes i rokokostil en mindre huvudbyggnad samt två tillhörande flyglar. Flyglarna finns kvar idag medan huvudbyggnaden har fått en ny plats. Plomgren använde vissa material från det rivna 1600-talshuset att ingå i detta nya Corps-de-logie som ursprungligen var tänkt som en gäst- och festpaviljong. För att öka storleksintrycket placerades huvudbyggnaden på en balusterinramad platå med dubbeltrappa mot gårdsplanen. Huset rymde endast ”förstuga, sal och på ömse sidor två gästkamrar”. Efter Anna Margareta Plomgrens giftermål 1758 kom Gården att hamna i familjen Horns ägo. Under denna epok sker sammansvärjningen mot Kung Gustaf III. Det var bland annat här på Hufvudsta Gård som Greve Claes Fredrik Horn tillsammans med Greve Adolpf Ludvig Ribbing och Kaptenen Johan Jacob Anckarström konspirerade inför mordet på Kungen i mars 1792.